Master i të mësuarit gjatë gjithë jetës në Teknikat e analizës së të dhënave për kërkime në shkencat humane dhe sociale

Kursi Diplomë Master në Trajnim të Përhershëm në Teknikat e Analizës së të Dhënave për kërkime në shkencat humane dhe sociale. Master në Teknikat e Analizës së të Dhënave Universiteti i Andaluzisë synon të kuptojë teknologjitë e reja si burime për kërkime në fushën e Shkencave Humane dhe Sociale.

  • Aftësia për të përdorur metodologji të ndryshme kërkimore që kombinojnë metodat tradicionale me mjetet e Shkencave Dixhitale Humane.
  • Aftësia për të analizuar fenomene komplekse të disiplinave humaniste përmes aplikimit të teknikave të analizës së të dhënave që lejojnë GIS.
  • Domeni i sistemeve kryesore të referencës.
  • Domeni në përdorimin dhe vendndodhjen e informacionit gjeografik.
  • Aftësia për të sintetizuar dhe kuptuar rezultatet statistikore
  • Njohuri mbi teknikat kryesore statistikore të aplikuara në fushat e Shkencave Humane dhe Sociale.
  • Aftësia për të trajtuar softuer statistikor falas.
  • Aftësia për të zotëruar mjetet GIS, për projektimin, menaxhimin dhe shfrytëzimin e informacionit gjeografik që lejojnë zgjidhjet e TIG në analizën hapësinore.

Planprogrami i Masterit të të mësuarit gjatë gjithë jetës në teknikat e analizës së të dhënave për kërkime në shkencat humane dhe shoqërore është si më poshtë:

PËRSHKRIMI I PLANIT TË STUDIMIT

NUMRI I TOTALIVE TË KREDIVE ECTS

Kërkohet:

Lëndët me zgjedhje:

Puna përfundimtare:

Praktikat e jashtme

48

0

12

Kurrikula:

Ekstrakurrikulare:

6.2 STRUKTURA E MËSIMDHËNIEVE (shpërndarja e planit të studimit në kredite ECTS, sipas modulit dhe lëndëve/lëndëve)

Moduli

Koordinator i Modulit

Lëndët/subjektet që e përbëjnë atë

Numri i ECTS

ballë

per ballë

Numri i ECTS

virtual et

I.- KONCEPTET THEMELORE TEORIKE PËR KËRKIMET NË SHKENCA HUMANIKE DHE SHOQËRORE

DR. ANTONIO GARRIDO ALMONACID

1.- Kërkime në shkencat humane dhe shoqërore. E ardhmja e Shkencave Dixhitale Humane. DRA. MARÍA MARCOS COBALEDA. UNIVERSITETI MALAGA

2.- Informacioni gjeografik: koncepti dhe disponueshmëria. DR. ANTONIO GARRIDO ALMONACID. UNIVERSITETI JAEN.

3.- Statistikat e aplikuara në Shkenca Humane dhe Sociale. Dr. FRANCISCO JAVIER

12

ESQUIVEL SANCHEZ. UNIVERSITETI I GRANADAS

II.- TRAJTIMI HAPËSINOR I INFORMACIONIT GJEOGRAFIK

DR. MANUEL A. UREÑA CÁMARA

4.- Analiza hapësinore duke përdorur Sistemet e Informacionit Gjeografik. DR. EMILIO MOLERO MELGAREJO. UNIVERSITETI I GRANADAS.

5.- Statistikat hapësinore. DR. MANUEL UREÑA CÁMARA. UNIVERSITETI JAEN.

6.- Learning Machine. DR. ALFREDO PÉREZ MORALES. UNIVERSITETI I MURCIA

12

III.- ANALIZA CILËSORE E INFORMACIONIT

DR. NORAT ROIG TIERNO

7.- Metodologjitë bibliometrike dhe analiza semantike e të dhënave cilësore. DRA. ALICIA MAS TUR. UNIVERSITETI I VALENCIA.

8.- Analiza e rrjeteve dhe sistemeve komplekse. DRA. NURIA RODRÍGUEZ ORTEGA. UNIVERSITETI MALAGA

9.- Analiza krahasuese cilësore (QCA): DR. NORAT ROIG TENDER. UNIVERSITETI POLITEKNIK I VALENCIA

12

IV.- PARAQITJA E REZULTATEVE

DR. MANUEL ARCILA GARRIDO

10.- Hartografi tematike. DR. MANUEL ARCILA GARRIDO. UNIVERSITETI CADIZ

11.- Vizualizimi, analiza dhe publikimi në WEB i informacionit gjeografik DR. ALEJANDRO CORTIÑAS ÁLVAREZ DHE DR. TIRSO VARELA RODEIRO. UNIVERSITETI I NJË KORUÑA

12.- Teknikat e gjeovizualizimit: hartografia 3D dhe multimediale. DR. GERMAN SÁNCHEZ DÍAZ. UNIVERSITETI I ALCALA DE HENARES.

12

METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES

(Përveç asaj që konsiderohet e përshtatshme për të treguar në këtë seksion, në rastin e programeve të përziera ose virtuale, duhet të përfshihet gjithçka që lidhet me çështjet e metodologjisë së mësimdhënies-mësimit virtual, duke treguar llojin e burimeve që pritet të merren parasysh për mësimi i secilit modul/lëndë dhe nëse e keni tashmë

materialet e veta të virtualizuara ose në format dixhital, mbështetje për tutorial, sekuencë modulare të të mësuarit, sistem vlerësimi në internet, etj.)

  • Diplomë universitare ose ekuivalente (për studentë të huaj) për të patur mundësinë e hyrjes në diplomën Master.

Kjo diplomë master do të përgatisë studentin për të kryer kërkime në Shkencat Humane dhe Sociale. Kjo do t’ju ndihmojë në doktoraturat e mundshme, institucionet akademike, si dhe në aspektin e aftësive në sektorin privat.

Më shumë informacion

Nëpërmjet mjeteve, do të mësoni të kanalizoni një vëllim të madh të dhënash, duke vendosur marrëdhënie mes tyre në një shkallë të vogël dhe të madhe. Me këto të dhëna do të formulohen hipoteza të reja. Masteri në Teknikat e Analizës së të Dhënave vë theks të madh në përdorimin e mjeteve dixhitale që lejojnë analiza statistikore, rrjetore, sasiore ose cilësore, si dhe krijimin e grafikëve dhe diagrameve.

Përmbajtja e diplomës master do të nisë nga një kornizë teorike që i lejon studentët të kuptojnë funksionimin e këtyre teknikave dhe dobinë e tyre, duke paraqitur shembuj konkretë të funksionaliteteve të tyre të ndryshme të aplikuara në projektet kërkimore, të kombinuara me një pjesë të rëndësishme praktike që i lejon ata të trajtojnë këto teknika. mjete të reja dhe aplikoni ato në kërkimin tuaj.

Duhet theksuar se Diploma Master në Trajnim të Përhershëm në Teknikat e Analizës së të Dhënave për kërkime në shkencat humane dhe sociale ka subjektin pjesëmarrës të Shoqërisë Ndërkombëtare të Shkencave Humane Dixhitale Hispanike (HDH).

Nëse dëshironi të merrni një Diplomë Master në Trajnim të Përhershëm në Teknikat e Analizës së të Dhënave për Kërkime në Shkencat Humane dhe Sociale, mund të na kontaktoni përmes CRM-së tonë.

Master në Teknikat e Analizës së të Dhënave
TIPARET
Lloji i studimit

Titulli i vet

Zona e Dijes

Artet dhe Shkencat Humane dhe Shkenca Sociale dhe Juridike

Modaliteti

Virtual

Gjuhe

Spanjisht

ECTS

60 ECTS

Kampusi

Baeza (Jaén)