Master i të mësuarit gjatë gjithë jetës në studime bashkëkohore mbi gjeopolitikën, konfliktet e armatosura dhe bashkëpunimin ndërkombëtar

Kursi Master i të mësuarit gjatë gjithë jetës në Studime Bashkëkohore mbi Gjeopolitikën, Konfliktet e Armatosura dhe Bashkëpunimin Ndërkombëtar. Master në Gjeopolitikë, Konflikte të Armatosura dhe Bashkëpunim NdërkombëtarUniversiteti i Andaluzisë Objektivi i saj është të ndërtojë një vizion të shoqërisë bashkëkohore, të sfidave të saj kryesore, të mësojë për situatën aktuale gjeopolitike me kuadrin e saj historik dhe të parandalojë nëpërmjet politikave të bashkëpunimit ndërkombëtar korrigjimet e disbalancave të krijuara nga vetë sistemi.

  • Aftësi specifike për të kuptuar dhe zbatuar teknika sasiore dhe cilësore për analizën ndërdisiplinore të sistemit ekonomik ndërkombëtar, ndikimin e tij në gjeopolitikë në konfliktet e armatosura, mbrojtjen e individëve dhe grupeve dhe bashkëpunimin ndërkombëtar për zhvillim.
  • Aftësi specifike për të njohur dhe marrë informacion për analizën e sistemit ekonomik ndërkombëtar, ndikimin e tij në gjeopolitikë në konfliktet e armatosura, mbrojtjen e popujve dhe individëve dhe bashkëpunimin ndërkombëtar për zhvillim nga një këndvështrim ndërdisiplinor.
  • Aftësi për të analizuar politika të ndryshme ligjore, ekonomike, sociale dhe/ose kulturore .
  • Aftësi për të njohur dhe zbatuar koncepte teorike të specialiteteve të ndryshme. Studenti duhet të jetë në gjendje të integrojë njohuri nga specialitete të ndryshme që i mundësojnë atij/asaj të krijojë opinione nga një këndvështrim transdisiplinor.

Planprogrami i Masterit të Mësimit gjatë gjithë jetës në DLT dhe Blockchain është si më poshtë:

6.1 NUMRI I TOTALIVE TË KREDIVE ECTS

E detyrueshme: 52 ECTS

Lëndët me zgjedhje:

Projekti final: 8 ECTS

Praktikat e jashtme

Kurrikula:

Ekstrakurrikulare:

6.2 STRUKTURA E MËSIMDHËNIEVE (shpërndarja e planit të studimit në kredite ECTS, sipas modulit dhe lëndëve/lëndëve)

Moduli

Koordinator i Modulit

Lëndët/subjektet që e përbëjnë atë

Numri i ECTS

ballë per

ballë

Numri i ECTS virtuale

MODULI I: PERSPEKTIVAT E HEGJEMONISË DHE GJEPOLITIKËS BOTORE BASHKËKOHORE

Dra. W. Correa

LËNDA I. HYRJE NË MARRËDHËNIET NDËRKOMBËTARE

LËNDA 2. GJENDJA E GJEPOLITIKAVE BOTËRORE

11 ECTS

LËNDA 3. EMANCIPIMET NË

S.XXI

MODULI II.- I RI

Dra. W. Correa

LËNDA 4. KËRCËNIMET

8 ECTS

KËRCËNIMET NË

GLOBAL NË SHOQËRI

SHOQËRIA

NDËRKOMBËTARE

NDËRKOMBËTARE

MODULI III: GJEOPOLITIKA, KONFLIKTET E ARMATUARA DHE ZGJIDHJA E KONFLIKTEVE

Dra. Libia Arenal

LËNDA 5. KONFLIKTET E ARMATUARA NDËRKOMBËTARE DHE JO NDËRKOMBËTARE

LËNDA 6. INSTITUCIONET DHE MEKANIZMAT E MBROJTJES

17 ECTS

LËNDA 7. STRATEGJI PËR ZGJIDHJEN E KONFLIKTEVE DHE NDËRTIMI I PAQES

MODULI IV: BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR PËR ZHVILLIM (12

ECTS)

Dr. Alfredo Langa

LËNDA 8. SISTEMI I BASHKËPUNIMIT NDËRKOMBËTAR PËR ZHVILLIM

12 ECTS

TEMA 9. MENAXHIMI

PROJEKTE TË BASHKËPUNIMIT ZHVILLIMOR

MODULI V. PËRFITJA E AFTËSIVE PËR PËRMIRËSIMIN E PUNËSISË NË SEKTORIN E CID

Dra. Libia Arenal

LËNDA 10. Programet e punësimit në organizatat ndërkombëtare

LËNDA 11. Programet e bursave dhe vullnetarëve dhe organizatat ndërkombëtare

2 ECTS

MODULI VI: PUNA FINAL

Dra. Carmen Márquez

LËNDA 12. METODOLOGJIA

PUNA PËRFUNDIMTARE

10 ECTS

6.3 METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES

(Përveç asaj që konsiderohet e përshtatshme të tregohet në këtë pjesë, në rastin e programeve të përziera ose virtuale, duhet të përfshihet gjithçka që lidhet me çështjet e metodologjisë së mësimdhënies-mësimdhënies virtuale, duke treguar llojin e burimeve që janë

  • Diplomë universitare zyrtare spanjolle
  • Diplomë universitare e lëshuar nga një institucion i arsimit të lartë që i përket një shteti tjetër anëtar të Zonës Evropiane të Arsimit të Lartë (EHEA) që e autorizon të njëjtën për akses në diploma Master
  • Diplomë universitare e huaj në përputhje me sistemet arsimore jashtë EHEA

Ky Master në Gjeopolitikë, Konflikte të Armatosura dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar është një program që ofron mundësitë e: analistit në kompani apo subjekte, publike apo private, i specializuar në këshilla politike, ekonomike dhe risku në arenën ndërkombëtare, ndër shumë të tjera.

Më shumë informacion

Masteri në Gjeopolitikë aspiron të ofrojë mjete teorike dhe metodologjike që mund të trajnojnë studentët për të punuar si analistë në fushat akademike dhe profesionale. Aktualisht ka një numër të madh sektorësh që kërkojnë ekspertë në këtë ekosistem, veçanërisht për shkak të situatës socio-ekonomike, mjedisore dhe politike të planetit.

Duhet theksuar se Masteri në Trajnim të Përhershëm në Studime Bashkëkohore për Gjeopolitikë, Konflikte të Armatosura dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar ka subjektin pjesëmarrës APY-Solidariteti në Veprim Fondacioni për Bashkëpunim.

Ndër mundësitë kryesore potenciale profesionale për të diplomuarit e masterit, përveç atyre akademike, duhet të theksohen: gazetari ose profesionisti i komunikimit i specializuar në çështjet ndërkombëtare, teknik i lartë i administratës në organet publike të lidhura me diplomacinë, inteligjencën strategjike dhe mbrojtjen dhe kombëtare. dhe siguria ndërkombëtare ndër të tjera.

Nëse keni studiuar marrëdhënie ndërkombëtare, drejtësi dhe dëshironi të thelloheni në këto njohuri, mos hezitoni të studioni për këtë Diplomë Master në Gjeopolitikë, Konflikte të Armatosura dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar në Universitetin e Andaluzisë.

Nëse dëshironi të merrni Diplomë Master në Trajnim të Përhershëm në Studime Bashkëkohore mbi Gjeopolitikën, Konfliktet e Armatosura dhe Bashkëpunimin Ndërkombëtar, mund të na kontaktoni përmes CRM-së tonë.

mjeshtër në gjeopolitikë
TIPARET
Lloji i studimit

Titulli i vet

Zona e Dijes

Shkenca Sociale dhe Juridike

Modaliteti

Virtual

Gjuhe

spanjisht dhe anglisht

ECTS

60 ECTS

Kampusi

La Cartuja (Sevilla)