Magisterský titul v oboru geologie a environmentální management nerostných zdrojů

Cílem magisterského studia geologie a environmentálního managementu nerostných zdrojů na Mezinárodní andaluské univerzitě je poskytnout kompletní vzdělání v oblasti environmentálního managementu nerostných zdrojů a geologie.

  • Uplatňovat teoretické a praktické znalosti získané v průběhu magisterského studia při řešení konkrétních problémů souvisejících s geologickým inženýrstvím a geotechnikou v jakémkoli typu projektu, včetně těch, které představují nové problémy nebo se týkají neznámého prostředí či prostředí.
  • Vyhodnocování, výpočet, navrhování, provádění a řízení konkrétních geologických inženýrských projektů.
  • integrovat znalosti inženýrské geologie a geotechniky a činit úsudky, i když jsou informace omezené nebo neúplné.
  • zahrnout do profesní činnosti úvahy o etické, sociální a environmentální odpovědnosti.
  • účinně sdělovat výsledky a závěry svých studií, jakož i znalosti a důvody, které za nimi stojí, odbornému i neodbornému publiku.

Učební plán magisterského studia geologie a environmentálního managementu nerostných zdrojů na Mezinárodní andaluské univerzitě je následující:

VÝUKA (50 ECTS) – modul 1. Metody a techniky. § Metody a techniky analýzy minerálů, hornin, půdy a vody (OB – 6 ECTS). GIS a dálkový průzkum Země v oblasti nerostných surovin (OP – 4 ECTS). • Modul 2. Mineralogie, petrologie a geochemie. Petrologie a geochemie přeměněných vyvřelých hornin (OP – 4 ECTS). Interakce voda-hornina (OP – 4 ECTS). Mineralogie rud (OP – 4 ECTS).

Modul 3. Aplikovaná geologie. Hospodářská a důlní geologie (OP – 4 ECTS). Técnicas de geología estructural en yacimientos minerales (OP – 4 ECTS). Hodnocení zdrojů nerostných surovin a kontrola kvality (OP – 4 ECTS). Aplikovaná geofyzika a geochemie (OP – 4 ECTS).

Modul 4. Yacimientos Minerales. Ložiska nerostů spojených s vyvřelými horninami (OP – 4 ECTS). Ložiska nerostů v sedimentárních a vulkanických sekvencích (OP – 4 ECTS). Ložiska nerostných surovin v povrchovém prostředí (OP – 4 ECTS).

Modul 5. Analýza a řízení životního prostředí. Charakteristika životního prostředí a analýza rizik (OP – 4 ECTS). Hospodaření s vodními zdroji v těžebních oblastech (OP – 4 ECTS). Kontaminace a rekultivace těžebních oblastí (OP – 4 ECTS). •Modul 6. Průřezová témata. Řízení těžebních geologických společností a projektů (OP – 4 ECTS). Práce v terénu v rámci těžebních a environmentálních projektů (OB – 4 ECTS).

PRAXE VE FIRMÁCH (OP – 8 ECTS).

ZÁVĚREČNÁ MISTROVSKÁ PRÁCE (TFM – 10 ECTS) OB: povinná, OP: volitelná.

Studenti nastupující do magisterského studia musí mít základní vzdělání v základních geologických a environmentálních aspektech nerostných surovin.

Magisterský obor Geologie a environmentální management nerostných zdrojů doplňuje kompetence studentů a zvyšuje jejich schopnosti vykonávat profese ve veřejném a soukromém sektoru.

Další informace

V magisterském oboru Geologie a management environmentálních zdrojů se seznámíte s fyzikálně-chemickými vlastnostmi nerostů, petrogenetickými procesy a využíváním ložisek. Seznámíte se také s hlavními prvky environmentálního managementu a technikami zpracování odpadů, které způsobují znečištění půdy a vod.

Zdůrazňujeme tyto cíle mistra:

  • Rozlišit aspekty geologie, geofyziky a geotektoniky.
  • Pochopení geochemických vlastností půd
  • Pochopení hlavních prvků mineralogie a petrogenetických procesů
  • Provozování ložisek nerostných surovin
  • Zavádění účinných strategií environmentálního řízení a udržitelnosti
Contact Form Demo
mistr geologie
VLASTNOSTI
Typ kvalifikace

Magisterský titul

Oblast znalostí

Věda

Modalita

Polopřítomnost

Jazyk

Angličtina

ECTS

60 ECTS

Campus

La Rábida (Huelva)