Magisterský obor Techniky analýzy dat pro výzkum v humanitních a sociálních vědách

Je v Magisterský titul v oboru Techniky analýzy dat pro výzkum v humanitních a sociálních vědách. Stránky Magisterský titul v oboru Techniky analýzy dat o Andaluská univerzita usiluje o pochopení nových technologií jako zdrojů pro výzkum v humanitních a společenských vědách.

  • Schopnost používat různé výzkumné metodologie, které kombinují tradiční metody s nástroji z oblasti digitálních humanitních věd.
  • Schopnost analyzovat komplexní jevy humanitních oborů pomocí technik analýzy dat, které umožňuje GIS.
  • Zvládnutí hlavních referenčních systémů.
  • Znalost používání a lokalizace geografických informací.
  • Schopnost syntetizovat a porozumět statistickým výsledkům.
  • Znalost hlavních statistických technik používaných v humanitních a společenských vědách.
  • Schopnost pracovat s bezplatným statistickým softwarem.
  • Schopnost ovládat nástroje GIS pro návrh, správu a využívání geografických informací, které umožňují řešení GIT v oblasti prostorové analýzy..

Učební plán magisterského studia celoživotního vzdělávání v oboru Techniky analýzy dat pro výzkum v humanitních a společenských vědách je následující:

POPIS UČEBNÍHO PLÁNU

POČET CELKOVÝCH KREDITŮ ECTS

Povinné:

Volitelně:

Závěrečná práce:

Externí stáže

48

0

12

Kurikulum:

Mimoškolní:

6.2 STRUKTURA KURZU (rozdělení studijního plánu v kreditech ECTS podle modulů a předmětů)

Modul

Koordinátor modulu

Předměty/předměty, které ji tvoří

Počet ECTS

osobní setkání

osobní setkání

Počet ECTS

online

I.- ZÁKLADNÍ TEORETICKÉ KONCEPTY HUMANITNÍHO A SPOLEČENSKOVĚDNÍHO VÝZKUMU

DR. ANTONIO GARRIDO ALMONACID

1.- Výzkum v humanitních a sociálních vědách. Budoucnost digitálních humanitních věd. DRA. MARÍA MARCOS COBALEDA. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

2.- Geografické informace: koncept a dostupnost. DR. ANTONIO GARRIDO ALMONACID. UNIVERSIDAD DE JAÉN.

3.- Statistika aplikovaná v humanitních a společenských vědách. Dr. FRANCISCO JAVIER

12

ESQUIVEL SANCHEZ. UNIVERSIDADDE GRANADA

II.- PROSTOROVÉ ZPRACOVÁNÍ GEOGRAFICKÝCH INFORMACÍ

DR. MANUEL A. UREÑA CÁMARA

4.- Prostorová analýza pomocí geografických informačních systémů. DR. EMILIO MOLERO MELGAREJO. UNIVERSIDAD DE GRANADA.

5. Prostorová statistika. DR. MANUEL UREÑA CÁMARA. UNIVERSIDAD DE JAÉN.

6.- Učící se stroj. DR. ALFREDO PÉREZ MORALES. UNIVERSIDAD DE MURCIA

12

III.- KVALITATIVNÍ ANALÝZA INFORMACÍ

DR. NORAT ROIG TIERNO

7.- Bibliometrické metodologie a sémantická analýza kvalitativních dat. DRA. ALICIA MAS TUR. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.

8.- Analýza sítí a komplexních systémů. DRA. NURIA RODRÍGUEZ ORTEGA. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

9.- Kvalitativní srovnávací analýza (QCA): DR. NORAT ROIG TIERNO. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

12

IV.- PREZENTACE VÝSLEDKŮ

DR. MANUEL ARCILA GARRIDO

10. Tematické mapování. DR. MANUEL ARCILA GARRIDO. UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

11- Vizualizace, analýza a zveřejňování geografických informací na webu. DR. ALEJANDRO CORTIÑAS ÁLVAREZ Y DR. TIRSO VARELA RODEIRO. UNIVERSIDADE DA CORUÑA

12.- Techniky geovizualizace: 3D a multimediální kartografie. DR. GERMAN SÁNCHEZ DÍAZ. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES.

12

METODIKA VÝUKY

(Kromě toho, co se považuje za vhodné uvést v této části, by v případě smíšených nebo virtuálních programů mělo být zahrnuto vše, co se týká otázek metodiky virtuální výuky a učení, s uvedením typu zdrojů, které se předpokládají pro výuku každého modulu/předmětu, a zda jsou již k dispozici).

vlastní materiály ve virtuální nebo digitální podobě, výuková podpora, modulární studijní sekvence, síťový systém hodnocení atd.).

  • vysokoškolský titul nebo jeho ekvivalent (pro zahraniční studenty), aby mohli získat magisterský titul.

Tento magisterský obor připraví studenty na provádění výzkumu v humanitních a společenských vědách. To vám dobře poslouží při případném doktorandském studiu, v akademických institucích i jako doplněk k vašim dovednostem v soukromém sektoru.

Další informace

Prostřednictvím nástrojů se naučíte, jak usměrňovat velký objem dat a vytvářet mezi nimi vztahy v malém i velkém měřítku. Na základě těchto údajů budou formulovány nové hypotézy. Magisterský obor Techniky analýzy dat klade velký důraz na používání digitálních nástrojů, které umožňují statistickou, síťovou, kvantitativní nebo kvalitativní analýzu, jakož i tvorbu grafů a diagramů.

Obsah magisterského studia bude založen na teoretickém rámci, který studentům umožní pochopit fungování těchto technik a jejich užitečnost a představí konkrétní příklady jejich různých funkcí aplikovaných na výzkumné projekty, v kombinaci s důležitou praktickou částí, která jim umožní s těmito novými nástroji zacházet a aplikovat je na vlastní výzkum.

Je třeba poznamenat, že na magisterském studiu Techniky analýzy dat pro výzkum v humanitních a sociálních vědách se podílí Mezinárodní společnost hispánských digitálních humanitních věd (HDH).

Pokud chcete studovat magisterský obor Techniky analýzy dat pro výzkum v humanitních a sociálních vědách, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho CRM.

Magisterský titul v oboru Techniky analýzy dat
VLASTNOSTI
Typ studie

Vlastní stupeň

Oblast znalostí

Umění a humanitní vědy a sociální a právní vědy

Modalita

online

Jazyk

Angličtina

ECTS

60 ECTS

Kampus

Baeza (Jaén)