Máster de Formación Permanente en Alergia a fármacos

Магистърската степен по лекарствена алергия на Университета на Андалусия има за цел да специализира здравни специалисти в областта на лекарствената алергия. Студентите ще придобият знания за механизмите, свързани с лекарствената алергия, нейните видове и умения за лечение.

  • Придобиване на знания за видовете лекарствени алергии и техните диференциални характеристики.
  • Придобиване на знания за патофизиологията на алергичните реакции към фармацевтични продукти
  • Придобиване на умения за правилно разпознаване и диагностициране на лекарствени алергии.
  • Придобиване на умения за подходящо управление на лекарствената алергия в клиничната практика.

Учебната програма на магистърската програма за обучение през целия живот по лекарствена алергия е следната:

ОПИСАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

a. БРОЙ КРЕДИТИ ПО ЕКТ

Задължителни: 60 (включително заключителна работа)

По избор: 0

Заключителен документ: 12

Външни стажове

Учебна програма: 0

Извънкласна дейност: 0

b. СТРУКТУРА НА ОБУЧЕНИЕТО (разпределение на учебната програма в ECTS кредити, по модули и по години).

теми/предмети)

Модул и

Координатор

Субекти

Субекти, които

грим

Брой ECTS

лице в лице

Брой ECTS

виртуален

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕХАНИЗМИ, СВЪРЗАНИ С АЛЕРГИЧНИТЕ РЕАКЦИИ КЪМ ЛЕКАРСТВА: ИМУНОЛОГИЧНИ, НЕИМУНОЛОГИЧНИ И ГЕНЕТИЧНИ.

(9 ECTS)

ОБЩИ ПОНЯТИЯ И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА АЛЕРГИЧНИТЕ РЕАКЦИИ КЪМ ЛЕКАРСТВА.

ТЕМА 1: Определение и класификация на алергичните реакции към лекарства.

0

1

José Luis de la Fuente

Madero

ТЕМА 2: Епидемиология на алергичните реакции към лекарства.

0

1

ТЕМА 3: Рискови фактори за алергични реакции към лекарства.

0

1

MATERIA 2.-

TEMA 4: Механизми

0

2

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НА

общи реакции

АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ КЪМ

медиирани от IgE. Теория на

ФАРМАКОТИЦИ.

hapteno.

ТЕМА 5: Общи механизми в реакциите

Т-клетъчно медиирани.

0

1

ТЕМА 6: Общи механизми при механично медиирани реакции

неимунологични.

0

1

ТЕМА 3.- ГЕНЕТИЧНА ОСНОВА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ РЕАКЦИИ.

ТЕМА 7: Фармакогеномика (I): Генетична основа на алергичните реакции към лекарства.

0

1

ТЕМА 8: Фармакогеномика (II): Генетична основа на лекарствените реакции, медиирани от неимунологични механизми.

0

1

МОДУЛ 2:

MATERIA 1.-

ТЕМА 1: Проявления

0

2

КЛИНИЧНИ ПРОЯВИ НА АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ КЪМ ЛЕКАРСТВА.

ПРОЯВИ

КЛИНИЧНИ РЕАКЦИИ, МЕДИИРАНИ ОТ ИМУННИ МЕХАНИЗМИ.

клинични реакции

незабавно..

(5 ECTS)

María José Torres Jaén

ТЕМА 2: Клинични прояви на реакции, които не са незабавни.

0

1

ТЕМА 3: Клинични прояви на тежки кожни реакции.

0

1

MATERIA 2.-

TEMA 4: Прояви

0

1

ПРОЯВИ

клинични реакции

КЛИНИКИ НА

медиирани от механизми

МЕДИИРАНИ РЕАКЦИИ

неимунологични.

PЧРЕЗ МЕХАНИЗМИ, РАЗЛИЧНИ ОТ

ИМУНОЛОГИЧНИ.

МОДУЛ 3: ОБЩИ ОСНОВИ НА ДИАГНОСТИКАТА НА АЛЕРГИЧНИТЕ РЕАКЦИИ КЪМ ЛЕКАРСТВА.

(5 ECTS) Juan José Sánchez Luque

ТЕМА 1.- ПЪРВОНАЧАЛЕН ДИАГНОСТИЧЕН ПОДХОД ПРИ АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ КЪМ ЛЕКАРСТВА.

ТЕМА 1: Клинична анамнеза.

0

1

ТЕМА 2: Кожни тестове.

0

2

СЛОЖНИ ДИАГНОСТИЧНИ ТЕСТОВЕ ПРИ АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ КЪМ ЛЕКАРСТВА.

ТЕМА 3: In vitro методи.

0

1

ТЕМА 4: Тестове за контролирано прилагане.

0

1

МОДУЛ 4:

ТЕМА 1.- АСПЕКТИ

ТЕМА 1: Антибиотици

2

СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ НА

РЕАКЦИИ

СПЕЦИФИЧНИ ЗА

АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ КЪМ АНТИБИОТИЦИ.

Betalactámicos.

АЛЕРГИЧЕН А

НАРКОТИЦИ.

(12 ECTS)

María José Torres Jaén

ТЕМА 2: Антибиотици

quinolonas.

0

1

ТЕМА 3: Други антибиотици.

0

1

ТЕМА 2.- АСПЕКТИ

ТЕМА 4: Противовъзпалителни средства

0

2

СПЕЦИФИЧНИ ЗА

нестероидни.

АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ КЪМ

ЛЕКАРСТВАТА НЕ

АНТИБИОТИЦИ.

ТЕМА 5: Лекарства

перианестезия.

0

1

Въпрос 6: Средства за

радиологичен контраст.

0

1

ТЕМА 7: Химиотерапевтици.

0

2

ТЕМА 8: Лечение

биологичен.

0

1

ТЕМА 9: Други лекарства.

0

1

МОДУЛ 5:

ТЕМА 1.- ИЗБЯГВАНЕ

ТЕМА 1: Избягване въз основа на

0

2

ЛЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА

ВЪЗ ОСНОВА НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА

НА АЛТЕРНАТИВИ.

кръстосана реактивност.

РЕАКЦИИ

АЛЕРГИЧЕН А

НАРКОТИЦИ.

(6 ECTS)

Juan José Sánchez Luque

ТЕМА 2.- СИСТЕМНА ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ.

ТЕМА 2: Десенсибилизация при непосредствени реакции.

0

2

ТЕМА 3: Десенсибилизация при неспецифични и неспецифични реакции, опосредствани от механизма.

0

1

ТЕМА 4: Фармакогеномика (III): Генетична основа на лечението с лекарства

personalizados.

0

1

МОДУЛ 6:

ТЕМА 1.- УПРАВЛЕНИЕ НА

ТЕМА 1: Лекарствена алергия

0

1

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ИНОВАЦИОННИ АСПЕКТИ

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ В РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ.

в детството.

СПЕЦИАЛНО

РЕАКЦИИ

АЛЕРГИЧЕН А

НАРКОТИЦИ.

(11 ECTS)

José Luis de la Fuente

Madero

ТЕМА 2: Лекарствена алергия в спешното отделение.

0

1

ТЕМА 3: Лекарствена алергия в първичната медицинска помощ.

0

1

ТЕМА 4: Лекарствена алергия при частни грижи.

0

1

ТЕМА 5: Медико-правни аспекти в подхода към лекарствената алергия.

0

2

ТЕМА 6: Етични и деонтологични аспекти в подхода към лекарствената алергия.

0

1

MATERIA 2.-

ТЕМА 7: Изследвания

0

1

INVESTIGACIÓN,

фундаментални, клинични и транслационни

КОМУНИКАЦИЯ И

при лекарствена алергия.

ОБУЧЕНИЕ.

ТЕМА 8: Разяснителна работа и комуникация при лекарствена алергия.

0

2

ТЕМА 9: Обучение, изграждане на капацитет и акредитация

при лекарствена алергия.

0

1

  • Университетска квалификация за практикуване на медицина (бакалавърска или магистърска степен)
  • Специализирана степен по алергология в Испания или еквивалентна в други страни.

Тази магистърска степен ще ви подготви за специалността или подспециалността на магистърската програма „Лекарствена алергия“. Ще придобиете практически и теоретични умения, които ще ви помогнат да се реализирате като здравен специалист, специализиран в областта на лекарствените алергии.

Допълнителна информация

Лекарствената алергия е специализирано обучение, предназначено за семейни лекари, интернисти и алерголози, които имат чести контакти с пациенти. Това е сложно обучение, тъй като алергията към храни и лекарства е заболяване, което изисква цялостен подход от мултидисциплинарна гледна точка.

Проактивният подход към диагностицирането на алергиите има голямо въздействие върху системата на здравеопазването и трябва да бъде стратегия в програмите за оптимизиране на антимикробната употреба. Ако искате да се обучавате в този сектор, ви препоръчваме да запишете магистърска степен по лекарствена алергия за учене през целия живот.

Ако желаете да получите магистърска степен по лекарствена алергология през целия живот, можете да се свържете с нас чрез нашия CRM.

Máster en Alergia a Fármacos
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид на заглавието

Собствена степен

Област на познание

Здравни науки

Модалност

Виртуален

Език

Английски език

ECTS

60 ECTS

Кампус

Tecnológica (Málaga)