Магистърска програма за учене през целия живот по съвременни изследвания в областта на геополитиката, въоръжените конфликти и международното сътрудничество

Той е в Магистърска степен по съвременни изследвания в областта на геополитиката, въоръжените конфликти и международното сътрудничество. Сайтът Магистър по геополитика, въоръжени конфликти и международно сътрудничество на Universidad de Andalucía има за цел да изгради визия за съвременното общество и неговите основни предизвикателства, да се запознае с настоящата геополитическа ситуация и нейната историческа рамка, както и да предотврати чрез политиките на международно сътрудничество дисбалансите, породени от самата система.

  • Специфична способност за познаване и прилагане на количествени и качествени техники за интердисциплинарен анализ на международната икономическа система, нейното въздействие върху геополитиката при въоръжени конфликти, защитата на индивиди и групи и международното сътрудничество за развитие.
  • Специфична способност за познаване и получаване на информация за анализ на международната икономическа система, нейното въздействие върху геополитиката при въоръжени конфликти, защитата на народите и индивидите и международното сътрудничество за развитие от интердисциплинарна гледна точка.
  • Умение за анализ на различни правни, икономически, социални и/или културни политики.
  • Способност за познаване и прилагане на теоретични концепции от различни специалности. Студентът трябва да може да интегрира знания от различни специалности, за да създава мнения от трансдисциплинарна гледна точка.

Учебната програма на магистърската програма за обучение през целия живот в областта на DLT и блокчейн е следната:

6.1 БРОЙ НА ОБЩИТЕ КРЕДИТИ ПО ЕКТИ

Задължително: 52 ECTS

По избор:

Заключителен проект: 8 ECTS

Външни стажове

Учебна програма:

Извънкласни занимания:

6.2 СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН (разпределение на учебния план в кредити по ECTS, по модули и предмети/предмети)

Модул

Координатор на модула

Субекти/предмети, които го съставляват

Брой ECTS

на място

на място

Брой виртуални ECTS

МОДУЛ I: ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ХЕГЕМОНИЯТА И СЪВРЕМЕННАТА ГЛОБАЛНА ГЕОПОЛИТИКА

Dra. W. Correa

ПРЕДМЕТ I. ВЪВЕДЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

MATERIA 2. СЪСТОЯНИЕ НА СВЕТОВНАТА ГЕОПОЛИТИКА

11 ECTS

МАТЕРИЯ 3. ЕМАНЦИПАЦИИ В

S.XXI

МОДУЛ II.- НОВИ

Dra. W. Correa

МАТЕРИЯ 4. ЗАПЛАХИ

8 ECTS

ЗАПЛАХИ В

В ОБЩЕСТВОТО

ОБЩЕСТВО

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

МОДУЛ III: ГЕОПОЛИТИКА, ВЪОРЪЖЕНИ КОНФЛИКТИ И РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ

Dra. Libia Arenal

МАТЕРИЯ 5. МЕЖДУНАРОДНИ И НЕМЕЖДУНАРОДНИ ВЪОРЪЖЕНИ КОНФЛИКТИ

MATERIA 6. ИНСТИТУЦИИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ЗАЩИТА

17 ECTS

MATERIA 7. СТРАТЕГИИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И УКРЕПВАНЕ НА МИРА

МОДУЛ IV: МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ (12

ECTS)

Dr. Alfredo Langa

MATERIA 8. СИСТЕМАТА ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ

12 ECTS

ТЕМА 9. УПРАВЛЕНИЕ НА

ПРОЕКТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ

МОДУЛ V. ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ В СЕКТОРА НА CID

Dra. Libia Arenal

MATERIA 10. Програми за заетост в международни организации

MATERIA 11. Стипендиантски и доброволчески програми и международни организации

2 ECTS

МОДУЛ VI: ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ПРОЕКТ

Dra. Carmen Márquez

MATERIA 12. МЕТОДОЛОГИЯ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАБОТА

10 ECTS

6.3 МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ

(В допълнение към това, което се счита за подходящо да се посочи в този раздел, в случай на смесени или виртуални програми трябва да се включи всичко, свързано с въпросите на методологията на електронното обучение, като се посочи видът на ресурсите, които ще се използват).

  • Официална испанска университетска диплома
  • Университетска диплома, издадена от висше учебно заведение в друга държава – членка на Европейското пространство за висше образование (ЕПВО), която дава достъп до обучение в магистърска степен в тази държава.
  • Чуждестранна университетска диплома според образователните системи извън ЕПВО

Тази магистърска програма по геополитика, въоръжени конфликти и международно сътрудничество предлага следните възможности: анализатор в публични или частни компании или структури, специализирани в политически, икономически и рискови консултации в международната сфера, както и много други.

Допълнителна информация

Магистърската степен по геополитика има за цел да предостави теоретични и методологически инструменти, които да позволят на студентите да работят като анализатори в академичната и професионалната сфера. Днес има голям брой сектори, които се нуждаят от експерти в тази екосистема, особено поради социално-икономическата, екологичната и политическата ситуация на планетата.

Следва да се отбележи, че в магистърската програма за обучение през целия живот в областта на съвременните изследвания на геополитиката, въоръжените конфликти и международното сътрудничество участва Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción.

Сред основните потенциални възможности за професионална реализация на завършилите магистърската степен, освен академичните, си струва да споменем следните: журналист или специалист по комуникации, специализиран в областта на международните отношения, висш административен специалист в публични органи, свързани с дипломацията, стратегическото разузнаване, националната и международната отбрана и сигурност и др.

Ако сте изучавали международни отношения, право и искате да задълбочите знанията си, не се колебайте да запишете тази магистърска степен по геополитика, въоръжени конфликти и международно сътрудничество в Андалуския университет.

Ако искате да придобиете магистърска степен по обучение през целия живот в областта на съвременните изследвания на геополитиката, въоръжените конфликти и международното сътрудничество, можете да се свържете с нас чрез нашия CRM.

магистър по геополитика
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид проучване

Собствена степен

Област на познание

Социални и правни науки

Модалност

Виртуален

Език

Испански и английски език

ECTS

60 ECTS

Кампус

La Cartuja (Sevilla)