Магистърска програма за продължаващо обучение по изкуствен интелект и машинно обучение

Той е в Магистърска програма за продължаващо обучение по изкуствен интелект и машинно обучение Сайтът Магистър по изкуствен интелект на Universidad de Andalucía има за цел да предостави знания и умения за проектиране и разработване на решения въз основа на Изкуствен интелект (AI) в най-подходящите сектори, с ясна професионална насоченост за сектор, в който нуждите от специалисти в областта на тези технологии са много големи.

  • Способност за прилагане на придобитите знания към реални проблеми, свързани с изкуствения интелект.
  • Способност за прилагане и интегриране на знанията и разбирането на други компютърни дисциплини в мултидисциплинарен и/или международен контекст, като се предлагат решения от гледна точка на изкуствения интелект.
  • Способност за използване на техники за наука за данните за извличане на нови връзки и предоставяне на информация за изследователски проблеми или организационни процеси и подпомагане на вземането на решения.
  • Способност за използване на инженерни принципи и съвременни компютърни технологии за проучване, проектиране и внедряване на нови приложения на науката за данните.
  • Способност за получаване на информация, проектиране на експерименти и интерпретиране на резултатите в областта на изкуствения интелект.

Учебната програма на магистърската програма за продължаващо обучение по изкуствен интелект и машинно обучение е следната:

6. ОПИСАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

6.1 БРОЙ НА ОБЩИТЕ КРЕДИТИ ПО ЕКТИ

Задължително: 48

По избор: 0

Заключителен документ: 12

Външни стажове

Учебна програма: 0

Извънкласна дейност: 0

6.2 СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН (разпределение на учебния план в кредити по ECTS, по модули и по години, по модули и по години)

теми/предмети)

Модул

Координатор на модула

Субекти/предмети, които го съставляват

Брой виртуални ECTS

Въведение в науката за данните

Dra. Amelia Zafra Gómez

Програмиране за приложения на изкуствения интелект

4

Предварителна обработка, класификация и регресия

4

Клъстеризация, асоциация и аномалии

4

Основи на дълбокото обучение

3

Разширена наука за данните

Dr. Cristóbal J. Carmona del Jesus

Разширени модели за наука за данните

4

Обучение за потоци от данни и времеви данни. Приложения

4

Дълбоко обучение: усъвършенствани модели

5

Извличане на информация от социалните медии

4

Приложения и нови тенденции

Dra. María Victoria Luzón

Данни в насипно състояние, поверителност и интегритет

6

FATE: Справедливост, проследимост, прозрачност и етика в ИИ

4

Реални приложения, бизнес тенденции и предизвикателства

6

6.3 МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ

(В допълнение към това, което се счита за уместно да се посочи в този раздел, в случай на смесени или виртуални програми трябва да се включи всичко, свързано с въпросите на методологията на виртуалното преподаване и учене, като се посочи видът на ресурсите, които трябва да се вземат предвид за изучаването на всеки модул/предмет, и дали вече има налични виртуални или цифрови материали, учебна помощ, модулна учебна последователност, система за обучение и др.)

оценка на мрежата и др.)  • Университетска степен или еквивалентна

Con el Máster en Inteligencia Artificial podrás optar a puestos como consultor Data Mining, Data Scientist, Machine Learning Scientist, Consultor NLP (experto en procesamiento de lenguaje natural), Ingeniero de Inteligencia Artificial / Machine Learning Engineer, Responsable de Inteligencia Artificial (CAIO) o AI Developer entre otros.

Допълнителна информация

Изкуственият интелект (ИИ) присъства все повече в наши дни. Все повече компании и организации се интересуват от прилагането на тази технология, за да подобрят ефективността и ефикасността на своите бизнес процеси. Голямото количество информация, която се съхранява в момента, налага използването на специализирани техники за автоматизиране, точност и бързина на анализа на данни.

Науката за данните (Data Science) е дисциплина, която възникна неотдавна в отговор на необходимостта от работа с голямо количество информация и която дава възможност да се придобиват, обработват, моделират, структурират, съхраняват, разпространяват, управляват, визуализират и анализират огромни обеми данни от различно естество и произход.

Целта на програмата е да обучи специалистите да разбират най-важните съществуващи методи и техники на изкуствения интелект и да ги прилагат за разработване на подходящи решения на различни видове проблеми, с които могат да се сблъскат.

Трябва да се отбележи, че в магистърската програма по изкуствен интелект участват Андалуският институт за наука за данните и компютърен интелект, както и центърът за цифрови иновации Air-Andalusia.

Ако искате да получите магистърска степен за продължаващо обучение по изкуствен интелект и машинно обучение, можете да се свържете с нас чрез нашия CRM.

Магистър по изкуствен интелект
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид проучване

Собствена степен

Област на познание

Инженерство и архитектура

Модалност

Полуприсъствие

Език

Испански и английски език

ECTS

60 ECTS

Кампус

La Cartuja (Sevilla)