Диплома за специализация в областта на цифровата енергетика

Специализацията в областта на цифровата енергетика на Университета на Андалусия има за цел да се специализира в Индустрия 4.0. Това понятие се отнася до четвъртата индустриална революция и обхваща теми като интернет на нещата, наука за данните, машинно обучение и изчисления в облак.

  • Познаване на основите на интелигентните мрежи.
  • Познаване на процеса за управление на разпределени енергийни ресурси.
  • Познаване на техниките и принципите на Data Science.
  • Да се запознаят с основите и основните алгоритми на машинното обучение.
  • Проектиране на усъвършенствани сензорни инфраструктури за интернет на енергията.
  • анализиране и прогнозиране на моделите на използване на различни енергийни активи.

Учебната програма на специализираната диплома по дигитална енергетика е следната:

5. ОПИСАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

5.1 БРОЙ КРЕДИТИ ПО ЕКТИ

Задължителни: 30

По избор:

Заключителен документ:

Външни стажове

Учебна програма: Извънкласна програма:

5.2 СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН (разпределение на учебния план в кредити по ECTS, по модули и предмети/предмети)

Модул

Координатор на модула

Субекти/предмети, които

тя е съставена от

Брой ECTS

лице в лице

Брой ECTS

виртуален

1.- Общи положения

Aurora Gil de Castro

От интелигентни мрежи до енергетика 4.0

5

2.- Основи

Antonio Moreno Muñoz

Наука за данните, приложена към

Енергия

5

2.- Основи

Antonio Moreno Muñoz

Платформи за управление на енергията, базирани на IoT

7

3.- Специализация

Enrique Romero Cadaval

Технологии за цифрови близнаци.

5

3.- Специализация

Enrique Romero Cadaval

Оптимизиране и управление на

енергия.

4

3.- Специализация

Enrique Romero Cadaval

Киберсигурност и блокчейн технологии

4

5.3 МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ

(В допълнение към това, което се счита за подходящо да се посочи в този раздел, в случай на смесени или виртуални програми трябва да се включи всичко, което се отнася до въпросите на методологията на виртуалното преподаване и учене, като се посочи видът на ресурсите, които трябва да се вземат предвид за обучението по всеки модул/предмет и дали вече има виртуални или цифрови материали, учебна помощ, последователност и др

модулна система за обучение, мрежова система за оценяване и т.н.).

  • Завършили електротехника, електроника, компютърни науки, математика, физически науки.

Дипломата за специализация в областта на цифровата енергетика ще ви акредитира като специалист в областта на цифровата енергетика. Ще усвоите теоретични и практически умения, които ще ви помогнат да станете инженер.

Допълнителна информация

Цифровите енергийни ресурси са реалност в Европейския съюз. Интелигентната мрежа е движещата сила на промяната в начина, по който се потребява електроенергия. Цифровата трансформация на електроенергийния сектор може да подобри ефективността на производството, преноса и разпределението на електроенергия.

Ето защо тази програма въвежда в основите на интернет на енергията, както и в техническите и регулаторните познания за рамката на интелигентните мрежи. Той има за цел също така да прилага модерни инструменти за оптимално използване на разпределени енергийни ресурси и техники от интернет на енергията, машинно обучение или наука за данните в управлението на енергията.

Ако искате да получите диплома за специализация в областта на цифровата енергетика, можете да се свържете с нас чрез нашия CRM.

Специализация в областта на цифровата енергетика
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид проучване

Собствена степен

Област на познание

Инженерство и архитектура

Модалност

Полуприсъствие

Език

Испански и английски език

ECTS

60 ECTS

Кампус

La Cartuja (Севиля)